Barion Pixel

Nyereményjáték szabályzat

MEGÚJULÁS – Nyereményjáték szabályzat

Érvényes 2023. május 24-től

I. A nyereményjáték szervezője

Név: SAL-BERT Kft.
Elérhetőség: 3300 Eger, Faiskola utca 28/A
E-mail: salbert@gyogy-salbert.hu
Telefon: +36 36 517 367

A SAL-BERT Kft. (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban játék vagy nyereményjáték) szervez. Jelen nyereményjáték szabályzat célja, hogy tájékoztassa a játékban részt vevőket (továbbiakban résztvevő vagy játékos) a játék feltételeiről. A SAL-BERT Kft. felhívja a résztvevők figyelmét, hogy a játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. 

A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevők kifejezetten elfogadják a jelen szabályzatban megfogalmazott feltételeket.

II. A játék időtartama

A játék időtartamát a Szervező az alábbiak szerint határozza meg:

A nyereményjáték a Szervező Facebook oldalán való meghirdetésének pillanatában indul.
A nyereményjáték vége: 2023. május 28. – vasárnap éjfél

III. A játék menete

A játék a Facebook felületén, a Szervező Facebook oldalán kerül meghirdetésre. A játékban való részvétel önkéntes, a részvétel feltétele a jelen szabályzat kifejezett elfogadása. 

A játékban résztvevők a SAL-BERT Kft. Facebook új oldalának bekövetésével, valamint az ezen a felületen elhelyezett „JÁTÉK” címmel megjelenő bejegyzés lájkolásával vesznek részt a játékban. Az Szervező új oldalának elérhetősége: https://www.facebook.com/vashiany.verszegenyseg 

A Szervező a játék lezártát követően 2 db nyertest sorsol ki, akik fejenként 1 db 500 ml-es üveg Floradix Kräuterblut szirupot kapnak. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. 

A Szervező nem veszi figyelembe azt a Játékost, aki a „JÁTÉK” című bejegyzéssel egyidejűleg nem kedveli a SAL-BERT Kft Facebook oldalát.

A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel szemben.

A játékban való részvételből kizárjuk azokat a játékosokat, akik a Facebook regisztrációjuk során nem valós, vagy nem a saját személyes adataikat használták fel, továbbá a játékból ki van zárva a Szervező, a Szervező cég dolgozói és mindezen személyek közeli hozzátartozói.

A játékos elfogadja, hogy a játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállal. A Szervező a játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

A játékos azáltal, hogy részt vesz a játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

IV. A nyertesek kiválasztása

A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik a https://socialwinner.besocial.hu használatával. A sorsolás során kettő darab nyertes kerül kiválasztásra. 

A nyertest a sorsolást követően 2023. május 30. napján a SAL-BERT Kft Facebook oldalán tesszük közzé, amelynek elérhetősége: https://www.facebook.com/vashiany.verszegenyseg 

A nyertesnek a nyeremény átvételével kapcsolatos időpontegyeztetéshez szükséges információk miatt a SAL-BERT Kft-vel privát üzenetben kell felvennie a kapcsolatot Facebook vagy Messenger alkalmazás használatával, illetve a I. pontban megadott elérhetőségek egyikén.

A sorsolás időpontja: 2023. május 30.

VI. A nyeremény átadása

A nyeremény a nyertessel való kapcsolatfelvételt követően 30 napon belül kerül átadásra az V. pontban meghatározott kapcsolatfelvételi módok egyikén keresztül történő egyeztetésnek megfelelően. Amennyiben a nyertes 7 napon belül nem jelentkezik a nyeremény átvétele érdekében, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy pótnyertes kiválasztására kerül sor az V. pontban leírtak szerint.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A vulgáris vagy sértő kifejezések használata a Facebook poszthoz fűzött kommentekben a nyereményre való jogosultság automatikus elvesztését vonja maga után. A nyeremény át nem vétele a nyertest kártérítésre nem jogosítja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha rajta kívül álló okok miatt (pl. rosszul megadott adat, nem valós Facebook profil), többszöri próbálkozás ellenére sem sikerül felvennie a kapcsolatot a nyertessel. Amennyiben a kapcsolatfelvétel 7 napon keresztül sikertelen, úgy az V. pontnak megfelelően új nyertes kerül kiválasztásra. 

VII. Részvételi jogosultság

A nyereményjátékban részt vehet minden szabályszerűen létrehozott Facebook fiók. A részvételre jogosultak kilétét a Szervező nem vizsgálja. A játék nyertese kizárólag az a részvételre jogosult természetes személy lehet, aki Magyarországon lakcímmel rendelkezik.

Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével /gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult. A nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai faló program stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt.
Szintén kizárható a játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjátékszolgálatokat. A résztvevők kizárás esetén a már kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

VIII. Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért a Szervező a Facebook folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a weboldal működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/ vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért. 

A játék idő előtti befejezése kapcsán a szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

IX. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. 

A Szervező továbbá felhívja a játékos figyelmét, hogy az általa esetlegesen közzétett poszt és kép tartalmáért a teljes körű felelősség a játékost terheli. A Szervező kizár minden játékost, aki által feltöltött poszt, kép nem felel meg a hatályos jogi- és reklámetikai szabályoknak, vagy sérti harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekét.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is. Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

X. Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. 

A játék során a játékos által megadott adatokat a Szervező kizárólag a játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja, azokat a játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli. 

Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A nyertesek hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön. Ezen hozzájárulás nem feltétele a nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője a SAL-BERT Kft., amely a játék lebonyolítása céljából nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

A játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A játékos az adataival kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja az I. pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. A játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni.

A Szervező az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával jár el. A Szervező gondoskodik a játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a játékos a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. A visszavonást a játékos megteheti az I. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a játékban során használt adatok (pl. Facebook profil megnevezése) közlése kötelező. Szintén a fenti elérhetőségeken kérhető az adatok helyesbítések, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. 

A Szervező általános adatkezelési tájékoztatója a https://vashiany-verszegenyseg.hu/adatvedelemi-nyilatkozat/ címen érhető el és ismerhető meg.

Eger, 2023. május 24.

Shopping Cart